Företagskultur - Värderingar

Har ni en stark företagskultur? Hur är det med värderingarna i företaget?

Sitter det mycket gammalt kvar i ”väggarna”? Vill ni skapa en ny värdegrund för företaget och medarbetarna?

Varför värdegrund/ värderingar?

När vi samlas kring gemensamma värderingar eller värdegrund som en del väljer att kalla det så har vi lättare att samarbeta. Våra grundläggande värderingar är som en kompass, både i livet och i arbetslivet och de hjälper oss och vägleder oss i vårt sätt att se på situationer och hur vi ska fatta beslut. En värdegrund blir den gemensamma ledstjärnan i arbetet mot visionen.

Våra gemensamma värderingar hjälper oss att fungera tillsammans i organisationen. En väl fungerande organisation med väl fungerande grupper som kan kommunicera med varandra och respektera varje individ så att man tillsammans bildar en helhet utgör en fantastisk grogrund för framgång.

Många väljer att använda lagsport som metafor. När laget har en gemensam vision och målbild och gemensamma värderingar fungerar man bättre ihop. Förutom att man finner samhörighet med varandra stärker det gruppkänslan och viljan att göra sitt bästa.

Med positiv företagskultur och gemensam värdegrund skapas det engagemang som många företagsledare drömmer om. Det blir som ett självspelande piano där engagemang och kreativitet flödar.

Andra positiva effekter när man stärker gemenskap och tillhörighet är effektiva grupper som har en öppen kommunikation och en öppen dialog med varandra. Behovet att konkurrera ut varandra kan elimineras och man inser att alla arbetar för samma sak.

Med hjälp av värderingar/ värdegrunden kan man sedan rekrytera personal som har liknande värderingar. Det hjälper organisationen att bygga ett lag om alla strävar mot samma mål och har samma målbild. Medarbetarna vet också vad som förväntas av en.

Qualitas är diplopmerade i värderingsverktyget VOLC – values on line. Det är digitalt verktyg som man använder för att kartlägga vilka värderingar man har. Detta kan göras individuellt eller i grupp. När en ledningsgrupp känner till varandras värderingar hjälper det gruppmedlemmarna att förstå varandra bättre och vi skapar bättre förutsättningar för samarbete och kommunikation i gruppen.

Vad är en värdering?

Det finns olika sorters värderingar, både grundläggande värderingar som vi har med oss från lång tid tillbaka och mer ytliga värderingar som skiftar över tid. Våra värderingar kan vara både normativa, de beskriver hur vi BÖR göra/ leva och deskriptiva vilka beskriver hur vi VILL göra eller leva våra liv.

När vi har olika värderingar, attityder, normer och regler i organisationen kan det lätt uppstå otydligheter kring vad någon menar när man säger något. Vad menar vi med respekt ? Vad innebär det för oss i företaget, egentligen? Ju mer man har tagit reda på det desto tydligare normer och starkare kultur.

Vanliga värderingar är ärlighet, respekt, frihet, kreativitet, lycka, glädje, levebröd m fl. Vi har grundläggande värderingar som alltid är viktiga för oss och vi har värderingar som är viktiga just nu. Andra viktiga värderingar hjälper oss att förstå vad vi vill i framtiden.

När medarbetarens personliga värderingar stämmer med organisationens värderingar skapas bättre förutsättningar för ett klimat som gynnar både organisationen och individen. Det är då vi trivs och vill vara med i organisationen och göra vårt yttersta.

Vill ni ha hjälpa med att utveckla er värdegrund?

Det är väl känt att framgångsrika företag har stark företagskultur och också starka värderingar och värdegrund. Behöver er kultur förändras? Behöver ni arbeta med era värderingar? Behöver attityd och inställning förändras?

Qualitas hjälper er med ert förändringsarbete och med att arbeta fram värderingar som fungerar i hela företaget. Tillsammans med företagsledning och samtliga medarbetare tar vi fram ett program som fungerar långsiktigt.